Záruka kvality Walmark

Walmark, a.s. spĺňa požiadavky na výrobu a distribúciu liečiv

Firma Walmark sa od roku 1992 venuje predaju a výrobe doplnkov stravy, vitamínov, minerálov, bylinných prípravkov a od roku 2004 aj liečiv.

Firma Walmark, a.s., splnila požiadavky zákona o liečive a vyhlášky GMP pre výrobu a distribúciu liečiv v Českej republike a preukázala funkčnosť zavedeného systému Správnej výrobnej praxe (GMP). Správna výrobná prax je súbor pravidiel, ktoré sú záväzné pre výrobcov liečiv. Výrobca liečiv podľa týchto pravidiel musí zabezpečiť taký priebeh výroby a všetkých súvisiacich procesov, aby bola garantovaná výroba kvalitného, účinného a bezpečného liečiva. Walmark, a.s., je držiteľom povolenia na výrobu liečiv od roku 2003.

Systém riadenia kvality vo firme  Walmark, a.s.

Výroba vo firme Walmark prebieha v zhode so všetkými legislatívnymi požiadavkami, ktoré sú kladené na jednotlivé druhy vyrábaných produktov, ide predovšetkým o zákon o potravinách, zákon o liečive a ďalšie súvisiace vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva. Distribuované výrobky sú riadne registrované a schválené podľa svojho charakteru Ministerstvom zdravotníctva ČR (MZd) a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (SÚKL). Firma je kontrolovaná príslušnými štátnymi autoritami, t.j. Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí (ČZPI) a SÚKL.

Správna výrobná prax GMP (Good Manufacture Practice)

Ide o široké spektrum požiadaviek, ktoré sú prísnejšie než legislatívne požiadavky na výrobu potravín. Správna výrobná prax je legislatívne vyžadovaná pri výrobe liečiv, v divízii farmácie sú uplatňované odporúčané postupy GMP aj pri výrobe doplnkov stravy.

Kontrola kvality

Kontrola kvality zasahuje do všetkých stupňov toku (spracovania) materiálov, robí sa vstupná kontrola surovín, priebežná a medzioperačná kontrola polotovarov, priebežná výrobná a výstupná kontrola výrobkov. Pokiaľ materiál nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám, nie je uvoľnený na spracovanie, resp. do distribúcie. Pravidelne sa kontrolujú výrobné a skladovacie podmienky. 

Zabezpečovanie kvality

Zabezpečovanie kvality je súbor systémových činností, ktoré majú zabezpečiť výrobu kvalitných výrobkov. Zahrňuje stanovenie kvalitatívnych požiadaviek na všetky suroviny, polotovary a výrobky, požiadaviek na zariadenie, výrobné a skladovacie priestory, stanovenie výrobných a kontrolných postupov, zabezpečuje školenie pracovníkov a vykonáva šetrenie v rámci reklamácií a zistených nezhôd. Systém vnútorných inšpekcií preveruje ako jednotlivé procesy, tak aj funkčnosť celého systému riadenia kvality. Vnútorné inšpekcie sa zameriavajú na dodržovanie všetkých postupov, inštrukcií, vyhotovovanie záznamov a ďalšie činnosti, ktoré sú spojené s nákupom, kontrolou, výrobou a skladovaním. Firma Walmark využíva aj pravidelné audity kvality vykonávané nezávislou stranou, t.j. renomovanou firmou zaoberajúcou sa zavádzaním a zlepšovaním systému GMP, konzultáciami a auditmi kvality so zameraním na požiadavky GMP.

Systém kritických bodov HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

V oblasti výroby doplnkov stravy uplatňuje firma systém riadenia kvality, ktorý je v súlade so systémom kritických bodov, vyžadovaným pre výrobu potravín. Tento systém analyzuje v procese výroby nebezpečenstvo, kritické kroky a procesy, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu výrobkov a stanovuje nápravné opatrenia tak, aby bola dodržaná zdravotná nezávadnosť výrobkov.